ANNEXURE
PROVISIONAL INTER-SE SENIORITY LIST OF OFFICERS OF JTS OF ITS GROUP-A                            OF 1996, 1997, 1998 AND 1999 BATCH
SL. STAFF NAME OF THE OFFICER CATE- DATE OF DR/ DATE OF DATE OF REMARKS
No. No. [S/SHRI] GORY BIRTH PR JOINING PROMOTION  
1996 BATCH
1 20832 SUMIT MISHRA   9/21/1973 DR 5/18/1998    
2 20833 AJOY SHARMA   12/5/1973 DR 9/7/1998   RESIGNED - 15/09/99
3 20834 SANJEEV KUMAR SHARMA   5/14/1972 DR 9/7/1998   RESIGNED - 04/03/99
4 20835 JITENDRA KUMAR   11/21/1973 DR 5/18/1998    
5 20836 VIBHA TOMAR   2/21/1973 DR 5/18/1998    
6 20837 NIDHI MATHUR   8/2/1971 DR 5/18/1998    
7 20838 VISHAL VIKRAM   9/11/1969 DR 5/18/1998    
8 20839 RAM AWTAR AGARWAL   11/7/1971 DR 5/18/1998    
9 20840 NEERAJ NARUKA   12/8/1972 DR 5/18/1998    
10 20841 Y SREENIVASA RAO   8/10/1970 DR 5/18/1998    
11 20842 SANJAY GHOSH   9/30/1971 DR 9/7/1998    
12 20843 RAKESH SHRIVASTAVA   9/6/1972 DR 5/18/1998    
13 20844 RAVINDRA SINGH   1/20/1971 DR 5/18/1998    
14 20845 GIRIRAJ GARG   2/19/1973 DR 5/18/1998    
15 6861 BRIJ MOHAN   12/27/1945 PR   7/17/2002  
16 20846 SUBODH SAXENA   8/8/1962 DR 5/18/1998    
17 20847 RAJIV KUMAR   3/31/1962 DR 5/18/1998    
18 20848 SUSHIL KABRA   12/10/1970 DR 5/18/1998    
19 20849 RAJEEV KUSHWAH OBC 6/4/1971 DR 5/18/1998    
20 20850 ANIL KUMAR - I   1/10/1969 DR 5/18/1998    
21 20851 TRILOK CHAND GUPTA   1/1/1970 DR 5/18/1998    
22 20852 ASHUTOSH GUPTA   10/10/1971 DR 5/18/1998    
23 20853 SHARATCHANDRA TIWARI   7/1/1973 DR 5/18/1998    
24 20854 SURESH KUMAR OBC 12/21/1974 DR 5/18/1998    
25 7035 P N LAL     3/1/1944 PR   7/17/2002  
26 20855 DEEPIKA POKHARNA   6/9/1969 DR 5/18/1998    
27 20856 AJAY CHAUDHARY   8/4/1969 DR 5/18/1998    
28 20857 PREM CHAND SHARMA   6/25/1974 DR 5/18/1998    
29 20858 AJAI CHANDRA   12/15/1969 DR 5/18/1998    
30 20859 RITESH KAVDIA   3/27/1976 DR 5/18/1998    
31 20860 HEMANT RATHWE OBC 10/18/1970 DR 5/18/1998    
32 20861 MEHUL R JOSHI   4/7/1971 DR 5/19/1998    
33 20862 KAUSHAL KUMAR OBC 7/29/1972 DR 5/18/1998    
34 20863 RITU MISHRA   9/22/1973 DR 5/18/1998    
35 20864 ARVIND KUMAR TRIPATHI   8/8/1969 DR 5/18/1998    
36 20865 A NAGA JYOTI   5/17/1972 DR 5/18/1998    
37 3517 K C SHARMA     2/24/1943 PR   7/17/2002  
38 20866 BHAVANI SINGH YADAV OBC 6/14/1971 DR 5/18/1998    
39 3520 SHIBAN KRISHNA TURKI     2/1/1944 PR   7/17/2002  
40 20867 VIJAY AGARWAL   10/25/1973 DR 5/18/1998    
41 3521 P D SHUKLA     11/15/1944 PR   7/17/2002  
42 20868 SANJAY GUPTA   4/18/1972 DR 5/18/1998    
43 3522 TILAK RAJ     8/13/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
44 20869 SUNIL RATHI   8/3/1974 DR 5/18/1998    
45 3523 ANAND PRAKASH GOEL     4/11/1943 PR   7/17/2002  
46 20870 RANJIT KUMAR SAHOO   5/22/1969 DR 5/18/1998    
47 20871 YASHWANT KUMAR   11/10/1971 DR 5/18/1998    
48 20872 MASHARIB GUL   8/15/1972 DR 5/18/1998    
49 20873 SHAIKH MOHAMMED TARIQ   8/1/1972 DR 5/18/1998    
50 20874 JAI PRAKASH GARG   9/18/1973 DR 5/18/1998    
51 20875 MAHESH KUMAR OBC 9/25/1972 DR 5/18/1998    
52 20876 Ms. SUDIPTA ACHARJEE   1/1/1970 DR 5/18/1998    
53 3535 S S GUPTA     8/1/1944 PR   7/17/2002  
54 20877 SHUCHI SRIVASTAVA   6/7/1972 DR 5/18/1998    
55 20878 AMIT KUMAR SRIVASTAVA   7/31/1973 DR 5/18/1998    
56 20879 M THULASI RAJASEKHAR OBC 4/2/1971 DR 9/7/1998    
57 3540 H B KULKARNI     2/19/1943 PR   7/17/2002  
58 20880 SANTOSH KUMAR SINGH OBC 1/15/1968 DR 5/18/1998    
59 3542 MANJIT SINGH     2/13/1943 PR   7/17/2002  
60 20881 RAHUL KUMAR SACHAN OBC 8/30/1973 DR 5/18/1998    
61 20882 KAMAL KUMAR AGARWAL OBC 4/15/1969 DR 5/18/1998    
62 20883 MAHANDER SINGH YADAV OBC 11/11/1972 DR 5/18/1998    
63 20884 A GANGADHAR OBC 5/4/1972 DR 5/18/1998    
64 3547 S JANAKIRAMAN     8/6/1943 PR   7/17/2002  
65 20885 ASHISH VAISHYA SC 6/18/1974 DR 5/18/1998    
66 3548 MADAN MOHAN KHASHOO     11/29/1944 PR   7/17/2002  
67 20886 S RAJASEKHAR OBC 4/30/1970 DR 5/18/1998    
68 20887 BRIJENDRA KUMAR SINGH OBC 10/16/1970 DR 5/18/1998    
69 20888 ASHOK KUMAR OBC 2/15/1973 DR 9/7/1998    
70 20889 RAMASHRAY PRASAD OBC 3/20/1971 DR 5/18/1998    
71 3552 G L SRIVASTAVA     7/5/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
72 20890 S ANAND KUMAR OBC 3/13/1966 DR 5/18/1998    
73 3553 R N BHATTACHARJEE     9/3/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
74 20891 ARUNG SRIRAM ST 10/18/1975 DR 5/18/1998    
75 3554 A PANDARAM PILLAI     3/17/1943 PR   7/17/2002  
76 20892 RAJENDRA KUMAR SONI OBC 5/6/1968 DR 20.05.98    
77 3555 N P SETHUMADHAVAN     4/5/1944 PR   7/17/2002  
78 20893 V VENKETASHWARLU OBC 9/8/1969 DR 5/18/1998    
79 3556 S SEETHARAMAN     5/11/1944 PR   7/17/2002  
80 20894 R BABU SRINIVASA KUMAR OBC 11/2/1969 DR 5/18/1998    
81 20895 GAURI SHANKAR SHARMA OBC 3/7/1970 DR 5/18/1998    
82 20896 RAM SAJIWAN SINGH OBC 7/30/1970 DR 5/18/1998    
83 20897 P LOGANATHAN OBC 1/8/1967 DR 5/18/1998    
84 20898 MOHAN LAL HIRWAL SC 7/14/1972 DR 5/18/1998    
85 20899 K V SURESH BABU OBC 6/30/1972 DR 5/18/1998    
86 20900 AMRENDRA KUMAR OBC 1/11/1972 DR 5/18/1998    
87 3660 V S SRIVASTAVA     1/15/1943 PR   7/17/2002  
88 20901 SANJAY KUMAR MADHUKAR OBC 5/5/1969 DR 9/7/1998    
89 3662 B R N BHAGWAN     4/1/1943 PR   7/17/2002  
90 20902 SUBRAT KUMAR PRUSTY OBC 7/1/1972 DR 5/18/1998    
91 20903 YASHENDRA KUMAR BANSOD SC 6/24/1972 DR 5/18/1998    
92 20904 POORAN CHAND SC 1/7/1969 DR 5/18/1998    
93 20905 SURESH CHANRA RAJEEV SC 8/8/1972 DR 5/18/1998    
94 20906 GAURAV BATHAM SC 6/20/1974 DR 9/7/1998   RESIGNED - 22/12/2000
95 20907 ANITA RAMDASS SC 12/1/1972 DR 9/7/1998    
96 20908 PRABHU PRADUTT SC 4/20/1973 DR 5/18/1998    
97 20909 LALIT BIHARI LAL SC 7/24/1973 DR 5/18/1998    
98 20910 SUBRATA KUMAR SAHA SC 8/12/1970 DR 5/18/1998    
99 20911 ARVIND KUMAR CHOUDHARY SC 11/18/1974 DR 5/18/1998    
100 20912 SANDEEP ARYA SC 7/5/1974 DR 5/18/1998    
101 4031 J C PARMAR SC 3/1/1944 PR   7/17/2002  
102 20913 RAJ KUMAR SC 10/12/1973 DR 5/18/1998    
103 4032 R E PANNABALAM SC 9/15/1943 PR   7/17/2002  
104 20914 NARENDRA KUMAR MEENA ST 2/2/1976 DR 5/18/1998    
105 4036 RAM SAMUJH SC 12/10/1943 PR   7/17/2002  
106 20915 RAVINDRA PRASAD ST 7/1/1972 DR 5/18/1998    
107 20916 LAKHAN SINGH MEENA ST 8/5/1968 DR 5/18/1998    
108 20917 AJAY M MHETRE ST 9/13/1972 DR 5/18/1998    
109 20918 MUKESH MEENA ST 9/6/1971 DR 5/18/1998    
110 20919 RAMESH CHAND MEENA ST 1/1/1968 DR 5/18/1998    
1997 BATCH
1 20920 RAKESH AGARWAL   12/15/1975 DR 3/22/1999   RESIGNED - 07/01/00
2 3674 GURCHARAN SINGH BHATIA     10/15/1943 PR   7/17/2002  
3 20921 HEMENDRA KUMAR SHARMA   5/16/1975 DR 3/22/1999    
4 3678 B P TRIPATHI     12/1/1943 PR   7/17/2002  
5 20922 DHIRENDRA VERMA OBC 8/11/1974 DR 3/22/1999    
6 20923 VIVEK KUMAR BHUGRA   1/10/1974 DR 3/22/1999    
7 20924 RAJENDRA KUMAR SINGH   6/7/1970 DR 3/22/1999    
8 3681 M D SINGH     1/16/1944 PR   7/17/2002  
9 20925 PARAMJEET SINGH   3/26/1975 DR 3/22/1999    
10 20926 CHARU SHARMA   6/23/1974 DR 3/22/1999    
11 20927 SUMIT GUPTA   5/18/1974 DR 3/22/1999   RESIGNED - 18/12/99
12 20928 PANKAJ KUMAR CHAND   5/8/1970 DR 3/22/1999    
13 3690 M P SHARMA     6/26/1944 PR   7/17/2002  
14 20929 HARISH AGARWAL   12/7/1975 DR 3/22/1999    
15 20930 RAJEEV PUROHIT   7/4/1971 DR 3/22/1999    
16 3693 AMARNATH BHATT     4/17/1943 PR   7/17/2002  
17 20931 RAJESH KUMAR GUPTA   10/28/1971 DR 3/22/1999    
18 20932 VIKAS GARG   1/10/1976 DR 3/22/1999    
19 20933 ANAND VERMA   4/17/1975 DR 3/22/1999    
20 20934 ANIL KUMAR AGRAWAL   10/21/1975 DR 3/22/1999    
21 20935 RAHUL RASTOGI   8/27/1975 DR 3/22/1999    
22 20936 MANOJ J SONTAKKE   10/31/1972 DR 7/12/1999   RESIGNED - 23/11/00
23 20937 SUMANT NARAIN   11/17/1975 DR 3/22/1999   RESIGNED - 15/12/00
24 3703 S SESHU     6/8/1943 PR   7/17/2002  
25 20938 SAROJ KUMAR SINGH   12/15/1972 DR 3/22/1999    
26 20939 PRAMOD KUMAR PANDA   6/2/1970 DR 3/22/1999    
27 20940 HIMANSHU KUMAR - I   1/5/1975 DR 3/22/1999    
28 20941 PARAG AGRAWAL   5/10/1974 DR 3/22/1999    
29 20942 PANKAJ AGRAWAL   4/17/1973 DR 3/22/1999    
30 3720 C L PEHALWAN     10/23/1943 PR   7/17/2002  
31 20943 KULDEEP KUMAR SAHARAWAT   9/21/1971 DR 3/22/1999    
32 20944 PRABHAT DIKSHIT   3/13/1975 DR 3/22/1999    
33 20945 DEEPAK PATHAK   12/6/1973 DR 3/22/1999    
34 20946 GOPI CHAND TOLWANI   8/26/1969 DR 3/22/1999    
35 3725 RADHAKRISHNA GUPTA     9/15/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
36 20947 ARVIND SINGH RAJPUT   7/15/1971 DR 3/22/1999    
37 20948 KRISHNA NAND RAI   1/11/1975 DR 3/22/1999    
38 20949 ANIL KUMAR AHIRWAR SC 2/27/1976 DR 7/12/1999    
39 20950 KRISHNA KUMAR AGRAWAL   11/4/1972 DR 3/22/1999    
40 3732 PUSHKAR NATH KARWANI     6/9/1943 PR   7/17/2002  
41 20951 DHAMENDRA B MISHRA   7/16/1979 DR 7/16/1999    
42 20952 VIJAY KUMAR LILHARE   6/11/1969 DR 3/22/1999    
43 3737 G VASUDEVAN     2/15/1944 PR   7/17/2002  
44 20953 VIKAS DADHICH   1/15/1975 DR 3/22/1999    
45 20954 PRADEEP PAYAL   6/15/1971 DR 3/22/1999    
46 20955 VISHWANATHAN   7/1/1970 DR 3/22/1999    
47 20956 JEETESH SHARMA   10/16/1975 DR 3/22/1999    
48 20957 KUNJ BIHARI SHARMA   8/6/1974 DR 3/22/1999    
49 20958 SARSIJ SAURABH   11/3/1974 DR 3/22/1999    
50 3750 HARIPADA BHOWMICK     6/23/1944 PR   7/17/2002  
51 20959 SANJAY KUMAR OBC 2/5/1972 DR 3/22/1999    
52 20960 KRISHNA KANT SINHA OBC 11/4/1973 DR 3/22/1999    
53 20961 N V KISHORE KUMAR OBC 9/12/1971 DR 3/22/1999    
54 3754 SHADI LAL KAUL     4/13/1944 PR   7/17/2002  
55 20962 ATUL KUMAR SINGH OBC 10/26/1973 DR 3/22/1999    
56 3755 D S SHESHADRI     9/18/1943 PR   7/17/2002  
57 20963 VINEET VERMA OBC 11/10/1972 DR 3/22/1999    
58 3757 S RAJAGOPALAN     5/31/1943 PR   7/17/2002  
59 20964 RAJENDRA SINGH OBC 12/30/1969 DR 3/22/1999    
60 3760 SUSHIL KUMAR SHARMA     7/8/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
61 20965 SHANKAR LAL MEENA ST 7/1/1975 DR 3/22/1999    
62 3762 G S AGGARWAL     5/10/1943 PR   7/17/2002  
63 20966 RAJESH M PATIL OBC 8/6/1974 DR 3/22/1999   RESIGNED - 29/11/00
64 3764 N SRIRANGASAI     3/19/1943 PR   7/17/2002  
65 20967 SUPRIYA JAISWAL OBC 6/4/1972 DR 3/22/1999    
66 20968 VINOD KUMAR OBC 12/29/1970 DR 3/22/1999    
67 3766 KARANBIR SINGH     8/13/1943 PR   7/17/2002  
68 20969 HIMANSHU KUMAR - II SC 2/16/1974 DR 3/22/1999    
69 20970 ALI  EHTESHAM OBC 1/1/1975 DR 3/22/1999    
70 20971 ABHAY KUMAR OBC 10/5/1971 DR 3/22/1999    
71 20972 BHARAT BHUSAN OBC 10/4/1974 DR 3/22/1999    
72 3774 M NALLA PERUMAL     6/5/1944 PR   7/17/2002  
73 20973 CHANDRA BHUSHAN SINGH OBC 11/1/1973 DR 3/22/1999    
74 3775 B L HAKKU     2/2/1943 PR   7/17/2002  
75 20974 SANJAY KUMAR OBC 4/14/1974 DR 3/22/1999    
76 3776 K KANNAN     12/6/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
77 20975 RAKESH KUMAR VERMA OBC 12/24/1973 DR 3/22/1999    
78 3777 S A HASSAN     8/15/1943 PR   7/17/2002  
79 20976 ADITYA SINGH OBC 6/20/1975 DR 3/22/1999    
80 3779 R N MALLA     4/2/1943 PR   7/17/2002  
81 20977 M S DHAKER OBC 9/15/1971 DR 3/22/1999    
82 20978 P S SUBRAMANYAM OBC 8/10/1969 DR 7/12/1999    
83 3783 D P KHATANNA     9/6/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
84 20979 K MURLI KRISHNA OBC 5/31/1973 DR 3/22/1999    
85 3784 K SETHU GANESAN     4/13/1943 PR   7/17/2002  
86 20980 DEEPTI CHOURASIA OBC 3/26/1971 DR 3/22/1999    
87 3785 D P JAIN     8/15/1943 PR   7/17/2002  
88 20981 VINOD SINGH OBC 4/19/1975 DR 3/22/1999    
89 20982 ASHWANI KR MAHAUR OBC 4/18/1973 DR 3/22/1999    
90 3787 T KASINATHAN     6/15/1943 PR   7/17/2002  
91 20983 SHAMPA PAUL OBC 12/25/1968 DR 3/22/1999    
92 3788 J L AGARWAL     11/24/1943 PR   7/17/2002  
93 20984 LALIT YADAV SC 8/30/1973 DR 3/22/1999    
94 20985 B S NAGAR SC 10/15/1972 DR 3/22/1999    
95 3791 C RAJANNA     6/25/1944 PR   7/17/2002  
96 20986 SIDH KUMAR SC 6/22/1972 DR 3/22/1999    
97 20987 MANISH KUMAR VIMAL SC 7/5/1973 DR 3/22/1999    
98 20988 PRASHANT S PANTODE SC 3/16/1975 DR 3/22/1999    
99 21096 HEMANT S BORALE SC   DR 4/23/2001   OFFER WAS ISSUED LATE ON 17/04/2001 AS THE CANDIDATURE WAS NOT CLEARED BY UPSC ALONGWITH BATCHMATES
100 20989 HARESH V RAIKWAD ST 11/10/1970 DR 3/22/1999    
101 3805 BISWANATH DE     8/3/1944 PR   7/17/2002  
102 20990 RAKESH KUMAR TONDAR SC 9/3/1972 DR 3/22/1999    
103 3806 S N KALLO     6/27/1944 PR   7/17/2002  
104 20991 JAI PAL SINGH SC 10/3/1973 DR 3/22/1999    
105 20992 TRILOK CHANDRA SC 5/2/1973 DR 3/22/1999    
106 20993 P RAVI KUMAR SC 12/21/1969 DR 3/22/1999    
107 20994 DASHRATH PRASAD SC 7/5/1968 DR 3/22/1999    
108 3814 SUNIL KANTI BHATTACHARYA     12/1/1943 PR   7/17/2002  
109 20995 VIJAY KR NAYAK SC 7/16/1974 DR 3/22/1999    
110 4646 MADAN SINGH SC 11/16/1944 PR   7/17/2002  
111 20996 SURESH CHANDER SC 5/17/1975 DR 3/22/1999    
112 4649 RAM PRASAD SC 7/2/1946 PR   7/17/2002  
113 20997 Mrs. JYOTSNA EKKA ST 7/10/1976 DR 3/22/1999    
114 4653 SITA RAM PASWAN SC 8/17/1945 PR   7/17/2002  
115 20998 RAMAWATAR MEENA ST 7/5/1974 DR 7/12/1999    
116 20999 GANESH A BAKADE ST 5/9/1973 DR 3/22/1999    
117 4656 G C BACKERWAL SC 7/6/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
118 21000 S M RAVI KUMAR ST 3/29/1975 DR 3/22/1999    
119 21001 RAM GOPAL MEENA ST 1/15/1972 DR 3/22/1999    
120 20733 SANDEEP KUMAR  (1995)   6/5/1973 DR 7/12/1999    
121 4665 P NARSIMHA SWAMY SC 11/10/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
122 4668 BANKA ROY SARKAR SC 4/30/1946 PR   7/17/2002  
123 4670 AWADH CHOUDHARY SC 2/26/1944 PR   7/17/2002  
124 4671 HARI RAM SC 1/23/1946 PR   7/17/2002  
125 4672 C M DAS SC 7/5/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
126 4674 VIRENDER KUMAR SC 7/8/1946 PR   7/17/2002  
127 4680 R CHANDRA SC 3/4/1947 PR   7/17/2002  
128 4684 KISHORI LAL SANKAR SC 8/18/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
129 4685 OM PRAKASH SC 8/2/1943 PR   7/17/2002  
130 4688 G VELLAPPA DESIKAR SC 3/20/1945 PR   7/17/2002  
131 3634 S DEVDAS ST 10/12/1943 PR   7/17/2002  
132 4757 S S CHYNE ST 1/1/1944 PR   7/17/2002  
133 4761 M C PATAR ST 4/1/1943 PR   7/17/2002  
134 4762 BAIDYA NATH PRASAD ST 3/4/1946 PR   7/17/2002  
135 4763 GAUTAM PRASAD ST 1/22/1943 PR   7/17/2002  
136 14349 P D KUMAR ST 1/1/1947 PR   7/17/2002  
137 4765 S H MAJAN ST 5/1/1944 PR   7/17/2002  
138 4766 W B SAWKMIC ST 9/17/1943 PR   7/17/2002  
139 4767 K W R NONGRAUN ST 1/1/1944 PR   7/17/2002  
140 4768 N P PARATE ST 9/22/1945 PR   7/17/2002  
141 3633 S H V PRASADA RAO ST 2/23/1944 PR   7/17/2002  
1998 BATCH
1 21002  MANEESH KUMAR BANSAL   1/14/1973 DR 1/24/2000    
2 21003 PAWAN KUMAR AGARWAL   7/12/1975 DR 1/24/2000    
3 21004 Ch. SUBBA RAO   8/30/1974 DR 1/24/2000   RESIGNED
4 21005 AMIT GURDASANI   3/12/1975 DR 1/24/2000    
5 3820 S L GUMASTE     3/1/1943 PR   7/17/2002  
6 21006 PANKAJ GOYAL   5/27/1977 DR 1/24/2000    
7 21007 RAJESH KUMAR SAHU   7/10/1975 DR 1/24/2000    
8 21008 BHUVNESH KUMAR YADAV   10/21/1974 DR 1/24/2000    
9 21009 SUDHIR KUMAR GUPTA   10/31/1977 DR 1/24/2000    
10 21010 SARANG MANDVIKER   9/28/1974 DR 1/24/2000    
11 21011 JITENDRA LAL GUPTA   7/1/1976 DR 1/24/2000    
12 21012 SURENDRA RUHELA   2/21/1976 DR 1/24/2000    
13 21013 Ms. LAKSHMI   8/3/1974 DR 1/24/2000    
14 3854 PATTABHIRAMAN     3/15/1943 PR   7/17/2002  
15 21014 GOVIND PRASAD GUPTA   3/19/1972 DR 1/24/2000    
16 3855 MANOJ KUMAR GHOSH     1/31/1943 PR   7/17/2002  
17 21015 GURDAS MEHER   7/1/1972 DR 1/24/2000    
18 21016 SANJAY BANSAL   8/15/1975 DR 5/15/2000    
19 3857 S C JAIN     8/15/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
20 21017 Ms. PRABHAJI   12/28/1970 DR 1/24/2000    
21 21018 DINESH KUMAR GARG   8/17/1973 DR 1/24/2000    
22 21019 BUDHI PRAKASH SHARMA   8/5/1975 DR 1/24/2000    
23 21020 NEERESH SHARMA   11/5/1973 DR 1/24/2000    
24 21021 NAZIR AHMAD JOO   3/2/1973 DR 1/24/2000    
25 3865 PYARE LAL     7/12/1944 PR   7/17/2002  
26 21022 PRASOON CHANDRA   1/22/1977 DR 1/24/2000    
27 21023 Ch. SREENIVASU   6/1/1970 DR 1/24/2000    
28 21024 Ms. SANGEETA ASRANI   6/30/1977 DR 1/27/2000    
29 21025 NEELESH PRATAP SINGH   2/20/1977 DR 1/24/2000    
30 3879 S VEERABAHU     11/11/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
31 21026 GANEJDRA SINGH   5/5/1975 DR 1/24/2000    
32 3883 DINDAYAL JAIN     8/2/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
33 21027 ARUN KUMAR   1/15/1974 DR 1/24/2000    
34 21028 YOGENDRA SINGH SISODIA   9/30/1976 DR 1/24/2000    
35 21029 PRAMOD YADAV OBC 12/10/1975 DR 1/24/2000    
36 3887 C S MOHAN KUMAR     5/28/1944 PR   7/17/2002  
37 21030 Ms. NETI JAIN   5/23/1975 DR 1/24/2000    
38 21031 VIKAS NAYAK   5/31/1972 DR 1/24/2000    
39 3896 A N SHENVI     7/23/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
40 21032 JAYANTA KOLE   1/8/1973 DR 1/24/2000    
41 3898 A K KAUL     9/1/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
42 21033 YOGESH SHIRIVASTAVA   8/27/1974 DR 1/24/2000    
43 21034 MUKESH KUMAR   1/2/1976 DR 1/24/2000    
44 21035 MANISH KUMAR RAJPUT   2/26/1972 DR 1/24/2000    
45 21036 AKHILESH KUMAR TRIVEDI   6/30/1972 DR 1/27/2000    
46 21037 MANISH RATHORE   1/4/1976 DR 1/24/2000    
47 3908 KRISHNEVATER     7/11/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
48 21038 TARAK NATH DAS   11/12/1970 DR 1/24/2000    
49 21039 NARENDRA KUMAR AGARWAL   9/5/1973 DR 1/24/2000    
50 3912 L K PENDSE     1/1/1944 PR   7/17/2002  
51 21040 PANKAJ KUMAR   10/25/1974 DR 1/24/2000    
52 21041 ANAND KUMAR OBC 7/2/1976 DR 1/24/2000    
53 3915 J J SARMA     7/28/1943 PR   7/17/2002  
54 21042 SUNIL KUMAR SHARMA   6/9/1974 DR 1/24/2000    
55 3921 K RAJAN     8/23/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
56 21043 ISRAR AHMAD   7/1/1971 DR 1/24/2000    
57 21044 RAMESHWAR DHARIWAL   8/10/1972 DR 1/24/2000    
58 3923 RAMANAND MISRA     7/12/1944 PR   7/17/2002  
59 21045 MANOJ VERMA   10/25/1970 DR 1/24/2000    
60 3924 A G TIGADIKAR     6/5/1943 PR   7/17/2002  
61 21046 KANWAL DEEP SINGH   2/5/1975 DR 1/31/2000    
62 21047 JITESHDRA KUMAR JOSHI   10/16/1973 DR 5/15/2000    
63 3928 K GEORGE VERGHESE     2/28/1943 PR   7/17/2002  
64 21055 VIJAY NARAYAN RAI   8/12/1971 DR 1/24/2000    
65 21048 MRS. GEETHA GODWIN OBC 1/29/1970 DR 5/15/2000    
66 21049 SUNIL KUMAR RANJAN OBC 11/5/1970 DR 1/24/2000    
67 3932 H T THAWARE     7/15/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
68 21050 SAI RAMESH NAMMI OBC 5/19/1976 DR 1/24/2000   RESIGNED
69 21051 AMIT KUMAR JHA OBC 7/7/1975 DR 1/24/2000    
70 3935 S E JAYABALAN     4/3/1944 PR   7/17/2002  
71 21052 MOHD ZAKIR HUSSAIN OBC 11/20/1971 DR 1/24/2000    
72 21053 G V MANOJ KUMAR OBC 8/30/1971 DR 1/24/2000    
73 21054 SUSHIL KUMAR CHAURASIA OBC 8/1/1975 DR 1/24/2000    
74 3943 PRASANTA KUMAR JANA     3/1/1943 PR   7/17/2002  
75 21056 MANAS KUMAR BAIRAGI SC 8/11/1972 DR 1/24/2000    
76 21057 MOMIDI VENAIAH OBC 7/1/1971 DR 1/24/2000    
77 3953 AMULYA KANTI DEY     12/1/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
78 21058 ANIL KUMAR OBC 9/21/1970 DR 1/24/2000    
79 21059 DEO SHANKAR OBC 3/1/1977 DR 1/24/2000    
80 21060 RAJEEV YADAV OBC 8/15/1972 DR 1/24/2000    
81 21061 SATISH KUMAR SAHU OBC 7/17/1971 DR 1/24/2000    
82 4091 AGNIHOTRI S C     10/8/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
83 21095 VINOD KUMAR SHARMA OBC   DR 5/22/2000    
84 21062 SUJIT KUMAR GUPTA OBC 5/24/1970 DR 1/27/2000    
85 21063 BHERU LAL GAHLOT OBC 3/2/1970 DR 2/21/2000    
86 21064 JASVIR SINGH OBC 2/10/1975 DR 1/24/2000    
87 21065 RABINDRA MURARI OBC 1/12/1973 DR 1/24/2000    
88 21066 NAVENDRA SINGH OBC 8/2/1975 DR 1/24/2000    
89 21067 A SRAVAN KUMAR OBC 4/10/1971 DR 1/24/2000    
90 21068 PRADYUMNA KUMAR MOHAPATRA OBC 1/1/1972 DR 1/24/2000    
91 21069 SUNIL PRASAD OBC 1/10/1971 DR 1/24/2000    
92 21070 RAJENDRA KUMAR SC 7/6/1973 DR 1/24/2000    
93 21071 OM PRAKASH KANAUJIA OBC 8/1/1971 DR 1/28/2000    
94 4158 SARDUL SINGH     8/25/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
95 21072 BRAJESH KUMAR OBC 5/8/1974 DR 1/24/2000    
96 21073 SANJAY KUMAR OBC 6/30/1969 DR 1/24/2000    
97 21074 C V RAMA RAJU OBC 7/6/1975 DR 1/24/2000    
98 21075 DHARMESH MACKWANA SC 8/11/1973 DR 1/24/2000    
99 21153 RAM CHANDRA OBC 7/5/1969 DR 4/16/2001   JOINED AS ADET-99 AND SUSEQUENTLY ALLOCATED TO ITS AS PER ESE-98
100 4167 D HANUMANTHA RAO     6/26/1943 PR   7/17/2002  
101 21077 HARI OM MAHAWAR SC 12/8/1972 DR 1/24/2000    
102 4690 P ANANDA RAO SC 12/3/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
103 21078 BHISIKAR MADHURI SRIDHAR ST 5/26/1976 DR 5/15/2000    
104 4691 P R INGLE SC 2/10/1943 PR   7/17/2002  
105 21079 RAVINDER KUMAR SC 7/10/1974 DR 1/24/2000    
106 4695 SMT G LALITHA SC 5/23/1943 PR   7/17/2002  
107 21080 SHEEL PRIYA GAUTAM SC 1/21/1975 DR 1/24/2000    
108 21081 JITENDER PRAKASH SC 6/12/1976 DR 1/24/2000    
109 4697 BABU RAM SC 12/29/1945 PR   7/17/2002  
110 21082 NILESHKUMAR HIRALAL CHAUHAN SC 8/16/1975 DR 2/21/2000    
111 21083 ASHOK KUMAR PATESHWARY SC 1/22/1967 DR 1/24/2000    
112 4701 C SUNDARA PANDIYAN SC 2/7/1943 PR   7/17/2002  
113 21084 PRASHAN VAKSIDDHA KONJARI SC 5/31/1972 DR 1/28/2000    
114 4702 HUSAN LAL SC 6/6/1946 PR   7/17/2002  
115 21085 V SWAMYDAS RAJU SC 1/6/1975 DR 1/24/2000    
116 4703 M RAMCHANDRAIAH SC 6/1/1945 PR   7/17/2002  
117 21086 POORAN SINGH KAUSHAL SC 3/1/1975 DR 1/24/2000    
118 4704 JYOTIRMOY BISWAS SC 7/1/1946 PR   7/17/2002  
119 21087 SUBHASH CHANDRA KAROL SC 11/11/1975 DR 1/24/2000    
120 4705 GURDAYAL SINGH SC 5/15/1943 PR   7/17/2002  
121 21088 BUDHI PRAKASH MEENA ST 6/25/1973 DR 1/24/2000    
122 4706 G THIPPAIAH SC 5/20/1945 PR   7/17/2002  
123 21089 MEHAR CHAND NEGI ST 7/18/1971 DR 1/31/2000    
124 4707 SANAT KUMAR DAS SC 9/20/1945 PR   7/17/2002  
125 21090 HEMANT KUMAR R PATEL ST 6/1/1972 DR 1/24/2000    
126 4709 M H JABA SC 10/3/1945 PR   7/17/2002  
127 21092 MAHESH SINGH NIKHURPA ST 10/13/1974 DR 2/21/2000    
128 4711 A JAYAPRAKASH SC 1/5/1947 PR   7/17/2002  
129 21093 PRASHANTA KUMAR BASUMATARY ST 8/1/1969 DR 2/21/2000    
130 21094 M ARVIND KUMAR ST 4/14/1975 DR 1/24/2000    
131 3601 N G TALEWAR ST 11/25/1946 PR   7/17/2002  
132 3637 S SANTHANA KRISHNAN ST 5/29/1945 PR   7/17/2002  
133 3638 G N CHYNE ST 1/27/1945 PR   7/17/2002  
1999 BATCH
1 4168 HARJEET SINGH     12/25/1943 PR   7/17/2002  
2 21097 G SURESH REDDY   6/9/1972 DR 4/16/2001    
3 4173 P RAMACHANDRAN     9/15/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
4 21098 RAMIT MAURYA   6/20/1977 DR 4/16/2001    
5 4176 V K SRIVASTAVA     7/4/1944 PR   7/17/2002  
6 21099 RAJESH KUMAR GUPTA   7/5/1974 DR 4/16/2001    
7 21000 RAHUL SINGH   3/12/1976 DR 4/16/2001    
8 21101 VIKAS GURU   6/26/1973 DR 4/16/2001    
9 4181 S V SUBRAMANIA     1/1/1945 PR   7/17/2002  
10 21102 PRANAB KUMAR ROY   12/31/1970 DR 4/16/2001    
11 21103 VINOD KUMAR DWIVEDI   3/1/1973 DR 4/16/2001    
12 21218 VIJAY SINGH NEMIWAL   8/10/1977 DR 4/1/2002   JOINED AS ADET-2000 AND SUSEQUENTLY ALLOCATED TO ITS AS PER ESE-99
13 21104 Ms. BHOOMIKA POPAT   8/25/1977 DR 4/16/2001    
14 21105 SANJAY KUMAR   3/15/1974 DR 4/16/2001    
15 21106 MANISH GUPTA   1/28/1974 DR 4/16/2001    
16 21107 ARUN MARWAH     DR 4/16/2001    
17 21108 ARVIND SHARMA   11/18/1977 DR 4/16/2001    
18 21109 Ms. ANU SHRIVASTAVA   9/27/1974 DR 4/16/2001    
19 21110 YOGESH KUMAR BHASHKER   12/21/1971 DR 8/6/2001    
20 21111 PANKAJ KUMAR SALODIA SC 8/5/1977 DR 4/16/2001    
21 21112 RAKSHPAL GIRI OBC 5/3/1975 DR 4/16/2001    
22 21113 JAGRAJ SINGH OBC 10/16/1975 DR 4/16/2001    
23 21114 KUMAR RANJAN   4/14/1974 DR 4/16/2001    
24 4219 BIRENDRA NATH PAUL     1/16/1943 PR   7/17/2002  
25 21115 N RAMESH   6/1/1977 DR 4/16/2001    
26 21116 MANISH LODHA   4/21/1975 DR 4/16/2001    
27 4222 AMAR NATH SINGH     7/1/1943 PR   7/17/2002  
28 21117 RAJKUMAR    11/28/1970 DR 4/16/2001    
29 4225 N SEETHARAMULU     8/18/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
30 21118 Ms. BALA CHANDRA SENA   8/5/1975 DR 4/16/2001    
31 21119 ANAND RAJ   7/1/1973 DR 4/16/2001    
32 21120 DINESH KUMAR GUPTA   3/6/1971 DR 4/16/2001    
33 4231 S K AGGARWAL     7/9/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
34 21121 ATUL WAKHLE   5/12/1970 DR 4/20/2001    
35 21122 NARENDRA B NAKTODE OBC 3012/70 DR 4/23/2001    
36 -- RAJESH KHANDELWAL   8/1/1975 DR 4/16/2001   UNAUTHORIZED ABSENT
37 21123 PUNEET KUMAR RAJPUT   7/11/1975 DR 4/16/2001    
38 21124 PAVAN KUMAR GUPTA   6/20/1972 DR 4/16/2001    
39 21125 KHAGESH GARG   12/30/1973 DR 4/16/2001    
40 4245 S P GUPTA     11/22/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
41 21126 AMIT GHOSAL   1/1/1978 DR 8/6/2001    
42 4246 B C BANERJEE     9/4/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
43 21127 SUNIL KUMAR LAKHERA   7/7/1975 DR 4/16/2001    
44 4253 V GOPINATH     9/7/1943 PR   7/17/2002  
45 21128 VIJAY KRISHNA MOORTHY   12/4/1973 DR 4/16/2001    
46 4254 B SHANMUGHAM     8/15/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
47 21129 SHISHIR KANSAL   1/7/1978 DR 4/16/2001    
48 4255 R R PATIL     3/2/1943 PR   7/17/2002  
49 21130 BHUWANENDRA KUMAR SC 5/20/1977 DR 4/16/2001    
50 4256 RAJINDER KUMAR     11/2/1943 PR   7/17/2002  
51 21131 PRAMOD D SHIRSATH OBC 10/20/1970 DR 4/16/2001    
52 21132 ASHOK KUMAR  OBC 7/11/1977 DR 4/16/2001    
53 21133 RAM PRATAP SINGH OBC 1/8/1974 DR 4/16/2001    
54 21134 RAM NARAYAN YADAV OBC 1/1/1975 DR 4/16/2001    
55 21135 ARVIND KUMAR SHARMA OBC 12/1/1975 DR 4/16/2001    
56 21136 RAJEEV RANJAN OBC 10/12/1975 DR 8/6/2001    
57 4264 M K SHARMA     7/18/1944 PR   7/17/2002  
58 21137 ANIL KUMAR OBC 2/1/1973 DR 4/16/2001    
59 21138 SANJAY KUMAR - II SC 3/1/1974 DR 4/16/2001    
60 4266 SHIV DUTT     2/22/1944 PR   7/17/2002  
61 21139 BHANWAR SINGH RATNOO OBC 1/13/1976 DR 4/16/2001    
62 21140 RAM RAJ YADAVA OBC 5/1/1972 DR 4/16/2001    
63 21141 ASHISH KUMAR OBC 7/25/1974 DR      
64 21142 RAKESH KUMAR -I OBC 7/1/1974 DR 4/16/2001    
65 4271 S A JAMEEL     8/2/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
66 21143 CHANDRASEKHAR P SINGH OBC 4/29/1973 DR 4/16/2001    
67 21144 ASHOK KUMAR SINGH OBC 11/26/1974 DR 4/21/2001    
68 21145 ARVIND KUMAR  SC 3/24/1976 DR 4/16/2001    
69 21146 VIVEK VISHVAKARMA OBC 2/7/1976 DR 4/16/2001    
70 4278 R RAMKRISHNAN     1/18/1944 PR   7/17/2002  
71 21147 SAKET KUMAR VERMA OBC 9/14/1973 DR 4/16/2001    
72 4282 S S SETHARAMACHARYULU     11/29/1944 PR   7/17/2002  
73 21148 AMIT KUSHWAHA OBC 6/15/1978 DR 4/16/2001    
74 21149 VIJAY KUMAR MAURYA OBC 7/1/1972 DR 4/16/2001    
75 21150 SUNIL KUMAR RANA OBC 2/2/1975 DR 4/16/2001    
76 4298 J SUBRAMANIAN     12/17/1945 PR   7/17/2002  
77 21151 BEERAN OBC 4/4/1972 DR 4/16/2001    
78 21152 MANOJ KUMAR BHAKTA OBC 2/10/1972 DR 4/16/2001    
79 21153 RAM CHANDRA OBC 7/5/1969 DR 4/16/2001    
80 21154 ANIL KUMAR SC 5/14/1975 DR 8/6/2001    
81 21155 MD SHAHKAR BARI OBC 3/1/1977 DR 4/16/2001    
82 4307 PRADIP KUMAR KHASNABIS     5/8/1944 PR   7/17/2002  
83 21156 DEVINDER YADAV OBC 9/26/1969 DR 4/16/2001    
84 4309 M V R S PRASAD     12/26/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
85 21157 BISHWA MOHAN PATEL OBC 10/12/1974 DR 4/16/2001    
86 4310 M N RAO     9/19/1944 PR   7/17/2002  
87 21158 NARENDRA KUMAR H OZA OBC 2/1/1970 DR 4/20/2001    
88 4312 M B RABINDRANATH LAL     11/20/1943 PR   7/17/2002  
89 21159 RAJVINDER SINGH SC 10/30/1973 DR 4/16/2001    
90 21160 RAMRAJ MEENA ST 7/30/1973 DR 4/20/2001    
91 4314 K M SUBRAMANYA     4/10/1943 PR   7/17/2002  
92 21161 LAKSHMI CHAND SC 6/23/1976 DR 4/16/2001    
93 21162 RAKEH KUMAR SC 11/24/1976 DR 4/16/2001    
94 4318 R JANAKIRAMAN     11/12/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
95 21163 SANJEEV KUMAR ARYA SC 6/20/1977 DR 4/19/2001    
96 21164 GANESH CHANDRA SC 8/18/1970 DR 4/16/2001    
97 4324 P M ABDUL JALIL     8/27/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
98 21165 OM PRAKASH KHATRI SC 7/4/1970 DR 8/6/2001    
99 4325 K P SETHUMADHAVAN     9/6/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
100 21166 N JANARDHAN SC 6/5/1973 DR 4/23/2001    
101 4326 K V RAGHAVA RAO     2/7/1945 PR   7/17/2002  
102 21167 SHASHI KUMAR SC 2/1/1976 DR 4/16/2001    
103 21168 M V RAMANAIAH SC 5/5/1972 DR 8/6/2001    
104 21169 JAGDISH PRASAD MEENA ST 6/15/1974 DR 4/16/2001    
105 21170 MAHESH CHAND MEENA ST 11/15/1976 DR 4/16/2001    
106 21171 MUKESH KUMAR ST 4/1/1973 DR 4/19/2001    
107 4334 S G SOHONI     9/21/1943 PR   7/17/2002  
108 21172 M BHADRU ST 4/22/1972 DR 4/16/2001    
109 21173 DWARKA KAROL ST 7/1/1977 DR 4/16/2001    
110 4717 DES RAJ SC 7/15/1946 PR   7/17/2002  
111 4718 KAMAL SINGH SC 1/15/1946 PR   7/17/2002  
112 4719 GIAN CHAND SC 8/10/1943 PR   7/17/2002  
113 4720 PRITAM SINGH ARSHI SC 4/9/1943 PR   7/17/2002  
114 4724 S JAYASANKARAN SC 6/15/1944 PR   7/17/2002  
115 4725 SANGRAM SC 9/7/1942 PR   7/17/2002 RETIRED
116 4728 OM PRAKASH KAJLA SC 1/3/1944 PR   7/17/2002  
117 4730 JITA SINGH SC 12/15/1945 PR   7/17/2002  
118 4733 INDER SINGH SC 6/24/1949 PR   7/17/2002